Používame súbory cookie, aby nám pomohli vylepšiť naše webové stránky.

Prezeraním našich stránok s ich používaním súhlasíte. Ďalšie informácie

Informácie o ochrane a spracovávaní osobných údajov

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov

Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov

1. Všeobecné zásady ochrany osobných údajov

Ochranu osobných údajov považujeme za kľúčovú záležitosť. Preto v čo najvyššej miere dbáme na to, aby narábanie s nimi bolo vždy v súlade s právnymi predpismi a patričným rešpektom k záujmom a ochrane súkromia našich klientov.

 

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné  údaje zhromažďujeme, ako s nimi narábame, z akých zdrojov ich získavame, na aké účely ich využívame, komu ich smieme poskytnúť, kde môžete získať informácie o svojich osobných údajoch, ktoré spracúvame a aké sú individuálne možnosti zabezpečenia pre každého vás.

 

Správcom osobných údajov je AWP P&C Česká republika – odštěpný závod zahraniční právnické osoby , Praha 7, Jankovcova 1596/14b, PSČ 17000, IČO: 276 33 900, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: A, vložka číslo: 56112 (ďalej len „AWP“).

 

2. Spracovanie osobných údajov bez súhlasu subjektu údajov

Na účely dojednania a plnenia zmluvy musíme zisťovať a spracovávať Vaše osobné údaje. Bez týchto údajov vám nemôžeme ponúknuť a poskytnúť svoje služby. Preto zákon v tomto prípade nevyžaduje pre spracovanie údajov Váš osobitný súhlas. Podobne to platí tiež pre prípad spracovania údajov na účely ochrany Vašich či našich práv a záujmov (napr. prevencie a odhaľovania trestnej činnosti).

 

Právne predpisy nám takisto v niektorých prípadoch ukladajú povinnosť Vaše osobní údaje spracovávať. Ide najmä o spracúvanie na účely:

 

 

 

2.1 identifikácie a plnenia ďalších povinností podľa zákona č. 253/2008 Zb., o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti

2.2 plnenia povinností v oblasti dodržiavania daňových predpisov v medzinárodnom meradle (najmä právnych predpisov o výmene informácií o účtoch s inými štátmi na účely správy daní napr. - Foreign Account Tax Compliance Act/FATCA),

 

2.3 plnenia informačných povinností či výmeny informácií a poskytovania súčinnosti podľa osobitných zákonov (najmä zákon o poisťovníctve apod.),

 

2.4 uchovania údajov podľa zákonných požiadaviek.

 

3. Spracovanie osobných údajov so súhlasom subjektu údajov

Spracovanie na iné než uvedené účely, vykonávame len s Vaším súhlasom. Poskytnutie takého súhlasu je dobrovoľné, v niektorých prípadoch však môže byť predpokladom dojednania a poskytovania služby.

 

Údaje získané s Vaším súhlasom môžu byť použité najmä na tieto účely:

 

 

 

3.1  Ponuky poisťovacích a súvisiacich finančných služieb alebo iných obchodných oznámení  alebo ponuky služieb a iných obchodných oznámení členov medzinárodného koncernu Allianz.

 

3.2  Poskytnutie osobných údajov členom medzinárodného koncernu Allianz na účely ponuky a poskytovania ich obchodu a služieb či zasielania iných obchodných oznámení.

 

3.3  V prípade telefonického hovoru môžeme s Vaším súhlasom tento hovor nahrávať, spracúvať a následne vyhodnocovať tak, aby sme nabudúce čo najlepšie vyhoveli Vašim požiadavkám, želaniam a potrebám. Takisto sa s Vami môžeme spojiť a overiť, či ste boli s našimi službami spokojní.

 

                                                                                       

4.Odvolanie súhlasu

Súhlas so spracovaním osobných údajov uvedeným pod bodmi 3.1, 3.2 a 3.3 možno písomne v plnom rozsahu alebo aj čiastočne odvolať doručením písomného odvolania na adresu nášho sídla.

 

5. Rozsah osobných údajov

Rozsah osobných údajov, ktoré budeme spracúvať, tvorí adresa, identifikačné údaje účastníkov zmluvného vzťahu a popisné údaje o zmluvnom vzťahu. Konkrétne spracúvame najmä: meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia, identifikačný údaj (rodné číslo), kontaktné údaje vrátane elektronických kontaktov a ďalšie, v zmluve alebo inom súvisiacom dokumente poskytnuté údaje, ktoré v súvislosti s našimi záväzkami vytvoríme spracovaním údajov takto získaných.

 

Všetky údaje spracúvame na uvedené účely, prípadne na ďalšie účely, na ktoré nám osobitne udelíte súhlas.

 

6. Zdroje údajov

Osobné údaje získavame:

 

 

 

-       priamo u Vás pri uzatvorení a plnení zmluvy,

 

-       od iných osôb, ak tak stanovujú právne predpisy (napr. vzájomné poskytovanie informácií medzi poisťovňami podľa zákona o poisťovníctve),

 

-       z verejne dostupných registrov, zoznamov a evidencií (napr. insolventný register, obchodný register, živnostenský register, kataster nehnuteľností apod.).

 

 

 

7. Spôsob spracúvania

Osobné údaje zákazníkov ú u nás dôsledne chránené. Spracúvanie osobných údajov prebieha manuálne aj v elektronických informačných systémoch, ktoré podliehajú fyzickej, technickej i procedurálnej kontrole. Na účely ochrany dát je v súlade s vnútornými predpismi nastavený bezpečnostný mechanizmus zahŕňajúci technické, organizačné a personálne opatrenia.  

Osobní údaje sú spracúvané prostredníctvom našich zamestnancov a ďalej tretích osôb (spracovateľov) na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov spĺňajúcich všetky uvedené požiadavky na zabezpečenie (najmä poskytovatelia IT technológií na spracúvanie osobných údajov, zabezpečovatelia a sprostredkovatelia finančných služieb). Všetky osoby, ktoré s osobnými údajmi prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvne prevzatých povinností, sú viazané mlčanlivosťou.

 

8. Čas uchovávania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame a uchovávame na čas nevyhnutný na zabezpečenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z záväzkového vzťahu, t.j. vždy minimálne na čas trvania príslušného vzťahu, a ďalej na čas, počas ktorého je správca povinný údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na ktorý ste nám na spracovanie udelili súhlas. V prípade udelenia súhlasu tento čas predstavuje 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu, v ostatných prípadoch vyplýva čas spracúvania z účelu spracúvania alebo je daný právnymi predpismi.


9. Právo na opravu osobných údajov

9.1  Každý, osobné údaje ktorého spracúvame, môže požadovať informáciu o spracovaní svojich osobných údajov. Za poskytnutie informácie máme právo požadovať primeranú úhradu.

 

9.2  V prípade, ak zistíte, alebo sa domnievate, že spracovanie osobných údajov sa vykonáva v rozpore s  ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, môžete:

 

 

 

o požiadať správcu alebo spracovateľa o vysvetlenie,

 

o    požadovať, aby sme takto vzniknutý stav odstránili, najmä môžete požadovať blokáciu, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.

 

 

 

9.3  O vybavení Vašej žiadosti Vás vždy bez odkladu informujeme

 

9.4  Máte tiež právo sa kedykoľvek obrátiť so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

Tato stránka je zverejnená...

Allianz Worldwide Partners SAS, Société par Actions Simplifiée podľa francúzskeho práva, s kapitálom 100 817 514 Euro, so sídlom 37 rue Taitbout, 75009 Paríž, Francúzsko, zapísaná v obchodnom registri pod číslom B 301 763 116.

Použitie "cookies"

Cookies sú malé kúsky informácií, ktoré Váš prehliadač ukladá na Vašom pevnom disku.

 

Na tomto webe cookies tohto druhu nepoužívame, takže prezeranie týchto webových stránok nebude mať za následok ukladanie ďalších informácií na Vašom počítači bez Vášho dovolenia.

 

 

 

Používame software na sledovanie počtu návštevníkov webu a jeho využitia, na zlepšenie rozvoja dizajnu a usporiadania stránok. Tento software nám neumožňuje zachytiť žiadne osobné identifikačné údaje.

 


Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v § 28 zákona o ochrane osobných údajov.


1.    Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od AWP vyžadovať

1.1 potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

1.2 vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme AWP v rozsahu: identifikačné údaje AWP, identifikačné údaje sprostredkovateľa, účel spracúvania osobných údajov, zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, doplňujúce informácie: poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje, právny základ spracúvania osobných údajov, tretie strany, okruh príjemcov, formu zverejnenia, tretie krajiny); pri vydaní rozhodnutia podľa bodu 4. je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

1.3 vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získala jej osobné údaje na spracúvanie,

1.4 vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

1.5 likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

1.6 likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

1.7 zablokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak AWP spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

 

2.   Právo dotknutej osoby podľa bodu 1.5 a 1.6 možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo ak by jeho uplatnením bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo ak by boli porušené práva a slobody iných osôb.

 

3.    Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u AWP kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov na iné účely ako sú ustanovené zákonom o poisťovníctve.

 

4.   Dotknutá osoba má ďalej právo, na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad,  kedykoľvek podať námietku a nepodrobiť sa rozhodnutiu AGA , ktoré by pre ňu bolo právne záväzné alebo na ňu malo významný dopad, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať AWP o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom AWP je povinná žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a jeho výsledku AWP informuje dotknutú osobu v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov AWP vydala rozhodnutie, ktorým vyhovela požiadavke dotknutej osoby, alebo ak AWP na základe zmluvy prijala iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

 

5.   Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo

5.1 písomne, pričom z obsahu jej žiadosti musí vyplývať, že uplatňuje svoje právo; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom musí dotknutá osoba doručiť písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

5.2 osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto zápisnicu vyhotovil, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je AWP povinná odovzdať dotknutej osobe,

5.3 u sprostredkovateľa podľa bodu 5.1 alebo 5.2 tohto bodu.

 

6.   Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa spracúvajú neoprávnene, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 

7.   Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

 

8.   Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba.

Okruh tretích strán a príjemcov, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté

Osobné údaje sú spracúvané prostredníctvom našich zamestnancov, ďalej tretích osôb (spracovateľov) na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov, spĺňajúcich všetky uvedené požiadavky na zabezpečenie (najmä poskytovatelia IT technológií pre spracovanie osobných dát, zaisťovatelia, sprostredkovatelia finančných služieb). Všetky osoby, ktoré s osobnými údajmi prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných, či zmluvne prevzatých povinností, sú viazaní mlčanlivosťou.

Vlastník stránok

AWP P&C SA so sídlom 93400 Saint-Ouen, 7, Rue Dora Maar, Francúzska republika, registračné číslo 519 490 080 O.R.Bobigny zapísaná  u obchodného súdu v Bobigny, pod č. spisu 2016B01853

podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom

AWP P&C Česká republika – odštěpný závod zahraniční právnické osoby so sídlom: Praha 7, Jankovcova 1596/14b, PSČ 17000, IČ: 276 33 900, zapísaný v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddieľ A, vložka 56112


Logo Allianz Assistance bolo použité s vedomím AWP P&C SA so sídlom 93400 Saint-Ouen, 7, Rue Dora Maar, Francúzska republika, ktorá je jeho vlastníkom.

Použitie "cookies"

Cookies sú malé kúsky informácií, ktoré sú ukladané Vaším prehliadačom na Vašom pevnom disku.

Nepoužívame cookies tohto druhu na tomto webe a teda prezeranie týchto webových stránok nebude mať za následok ukladanie ďalších informácií na vašom počítači bez vášho súhlasu.

Používame softvér pre sledovanie počtu prichádzajúcich zákazníkov a využitie webu, k zlepšeniu rozvoja dizajnu a usporiadanie strán. Tento softvér nám neumožňuje zachytiť žiadne osobné identifikačné údaje.